top of page

Privacy & Cookies

Privacyverklaring 
Nori and Rice respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Nori and Rice verwerkt, met welk doel, hoe Nori and Rice vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Nori and Rice, gevestigd te (1211 CB) Hilversum, aan de Herenstraat 20, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69702357. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft de heer T. Welle.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Nori and Rice via info@noriandrice.com. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Nori and Rice verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Nori and Rice zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Nori and Rice. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Nori and Rice een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld wanneer je een reservering plaatst of via de webshop een product besteld. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. Deze gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact of via het reserveringssysteem/bestelsysteem op de website. De persoonsgegevens die Nori and Rice (mogelijk) verwerkt zijn:
voor- en achternaam;
adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres;
telefoonnummer;
e-mailadres;
betaalgegevens;
overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Nori and Rice, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
locatiegegevens;
gegevens over je activiteiten op de website;
internetbrowser en apparaat type.

Nori and Rice verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
voor het toezenden van het aanbod van Nori and Rice;
jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Nori and Rice uit te kunnen voeren, zoals het kunnen verwerken van reserveringen, het bezorgen van geplaatste bestellingen, het verzenden van producten via de webshop van Nori and Rice en het in behandeling kunnen nemen van retourbestellingen;
voor het versturen van nieuwsbrieven;
om de overeenkomst die je met Nori and Rice bent aangegaan uit te kunnen voeren;
- om jouw betaling af te kunnen handelen;
om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
indien Nori and Rice hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Nori and Rice nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;
het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Nori and Rice verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Nori and Rice hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Nori and Rice te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Nori and Rice verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie (o.a. voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres) geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Nori and Rice een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden
Nori and Rice deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. Nori and Rice zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Nori and Rice een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Nori and Rice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Nori and Rice zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:
e-mailmarketingsoftware;
- reserveringssysteem;
webhosting/software;
betaaldiensten en -systemen;
boekhoudprogramma/boekhouder;
- leveranciers;
post- en bezorgdiensten;
telecommunicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Nori and Rice mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Nori and Rice neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
het recht op toegang (artikel 15 AVG);
het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@noriandrice.com. Nori and Rice zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Nori and Rice niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Nori and Rice is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Nori and Rice wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies
Nori and Rice gebruikt noodzakelijke cookies (technisch/functioneel), analytische cookies, voorkeurscookies en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Ze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Statistische gegevens helpt Nori and rice begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Nori and Rice te optimaliseren. Voorkeurscookies stellen de website in staat om informatie te onthouden die het gedrag of uiterlijk van de website verandert, zoals de taal of de regio. Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Op de website worden ook cookies geplaats door derden, namelijk Google.

Wanneer je de website van Nori and Rice voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Nori and Rice toestemming om alle cookies te gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging
Nori and Rice neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Nori and Rice mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Nori and Rice.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Nori and Rice verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Nori and Rice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2024. Nori and Rice heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Nori and Rice vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Nori and Rice jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

bottom of page