top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Nori and Rice: de vennootschap onder firma Nori and Rice, gevestigd te (1211 CB) Hilversum aan de Herenstraat 20, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69702357, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Welle.
1.3 De klant en/of gast: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Nori and Rice een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.4 Overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak tussen Nori and Rice en de klant tot het leveren van producten en/of diensten voor of ten behoeve van de klant.
1.5 Producten en/of diensten: alle producten en/of diensten met betrekking tot voedingswaren (o.a. sushi), catering, verkoop in servies, merchandise en voedingswaren en het organiseren van workshops, sprekers events en andere evenementen. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.6 Partijen: Nori and Rice en de klant samen.
1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 1.8 Website: www.noriandrice.com.


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nori and Rice en op elke tussen Nori and Rice en de klant tot stand gekomen overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Nori and Rice gebruikt maakt of gebruik van heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing is, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Nori and Rice is van toepassing. Nori and Rice kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de klant pas nadat deze van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. De consument heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Dit geldt niet voor zakelijke klanten (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf). Zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.6 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.7 Indien Nori and Rice op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan worden ontleend.


Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1 Alle door Nori and Rice gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, waaronder ook begrepen zolang er sprake is van voldoende capaciteit. Nori and Rice mag haar aanbod herroepen, wanneer er sprake is van een dergelijk voorbehoud. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Elk aanbod van Nori and Rice bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van bezorging / levering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling en de wijze van levering van de producten.
3.3 Elk aanbod van Nori and Rice is onderhevig aan de beschikbaarheid afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid van grondstoffen en/of de markt of veiling. Nori and Rice zal zo veel mogelijk de beschikbaarheid van het product duidelijk weergeven, echter is Nori and Rice naar redelijkheid en billijkheid niet gehouden tot het garanderen van de voorraad. Indien product(en) niet voorradig zijn, dan zal Nori and Rice naar redelijkheid zo veel mogelijk in overleg een alternatief bieden.
3.4 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens en/of informatie afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Nori and Rice het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5 Nori and Rice kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. Aanbiedingen zijn uitsluitend zo lang de voorraad strekt.
3.6 Nori and Rice behoudt het recht om de actievoorwaarden te wijzigen naar aanleiding van andere acties, evenementen dan wel in het geval van overmacht.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.8 Kortingscodes hebben een geldigheidstermijn van 3 maanden.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Nori and Rice aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Nori and Rice bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.2 Nori and Rice kan te allen tijde het sluiten van de overeenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die als discriminatie worden aangemerkt, conform artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht.
4.3 In uitzondering op het eerste lid komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Nori and Rice binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de klant aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Nori and Rice recht om de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 5. Algemene verplichtingen gasten en tafelreserveringen
5.1 De klant is verplicht om zich aan de in Nori and Rice geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Nori and Rice op te volgen. Nori and Rice zal de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken. Redelijke aanwijzingen kunnen ook mondeling worden gegeven.
5.2 De klant is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Nori and Rice in het kader van diens wettelijke plichten omtrent o.a. veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.
5.3 Indien Nori and Rice voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van producten / goederen enig bedrag aan de klant in rekening brengt, zal Nori and Rice op die producten / goederen letten als een goed huisvader.
5.4 Nori and Rice is niet verplicht enig huisdier van de klant toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en).
5.5 Het is de gast niet toegestaan eigen eten en/of drinken in het restaurant te nuttigen.

5.6 Reserveren kan telefonisch of via het reserveringssysteem op de website. Nori and Rice kan voorwaarden verbinden aan de reservering. Gasten (niet zijnde groepen vanaf 8 personen) kunnen een reservering tot 2 uur voor het tijdstip van de reservering kosteloos annuleren. Bij een reservering vanaf 8 tot 12 personen heeft Nori and Rice het recht een aanbetaling van € 5,- per persoon te verlangen. Bij annulering van de reservering binnen 24 uur voor het tijdstip van de reservering, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.
5.7 Wijzigingen in aantallen kunnen uiterlijk tot 4 uur voor het tijdstip van reservering worden doorgegeven.
5.8 Groepen (vanaf 8 personen) dienen altijd te reserveren. De groepsgrootte (vanaf 12 personen) kan tot 7 dagen voor het tijdstip van reservering worden gewijzigd. De groepsgrootte (vanaf 8 personen) kan tot 7 dagen voor het tijdstip van reservering worden gewijzigd.
5.9 Indien een gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, kan Nori and Rice de reservering als geannuleerd beschouwen.
5.10 Indien de gast de reservering annuleert of er is sprake van no show, is Nori and Rice gerechtigd de volgende annuleringsvoorwaarden in rekening te brengen:

Tafelreservering (tot 8 personen):
- tot 2 uur voor het gereserveerde tijdstip: 0%;
- binnen 2 uur voor het gereserveerde tijdstip: 100% (c.q. de reserveringswaarde).

Tafelreservering (8 tot 12 personen):
- tot 24 uur voor het gereserveerde tijdstip: 0%;
- binnen 24 uur voor het gereserveerde tijdstip: aanbetaling van € 5,- per persoon als annuleringsvergoeding.

Reservering groepen (vanaf 12 personen):
- binnen 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 50%;
- binnen 48 uur voor het gereserveerde tijdstip: 100% (c.q. de reserveringswaarde).

Reservering groepen (vanaf 12 personen) zakelijke gasten:
- tot 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 0%;
- binnen 7 voor het gereserveerde tijdstip: 100% (c.q. de reserveringswaarde). Dit geldt ook indien wijzigingen in aantallen binnen 7 dagen worden doorgegeven.
5.11 Nori and Rice is te allen tijde bevoegd reserveringen te annuleren, indien er gerechtvaardigde omstandigheden zijn waardoor Nori and Rice de overeenkomst niet kan nakomen, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding.
5.12 Eventuele dieetwensen dienen bij de reservering te worden aangegeven.


Artikel 6. Bezorging geplaatste bestellingen & catering
6.1 Nori and Rice streeft naar een snelle levering van de bestelling(en) en het juiste tijdstip. Het tijdstip kan afwijken, ook bij exacte levering kan de daadwerkelijke bezorging afwijken van de afgesproken bezorgtijd. Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
6.2 Zodra de klant een bestelling plaatst, kan de klant de bestelling niet meer annuleren, dit in verband met de versheid en de eetbaarheid van de producten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van onder meer maar niet uitsluitend de voedsel- en warenautoriteit.
6.3 Bezorging is mogelijk met een minimale bestelwaarde van € 35,00 inclusief btw met bijkomende bezorgkosten vanaf € 1,50. Indien een product bij bezorging niet naar wens is, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden, al dan niet gelijk bij de ontvangst van het product. Producten kunnen enkel bezorgd worden in Hilversum op adressen behorend bij de door Nori and Rice vooraf ingestelde postcodes.
6.4 Eigen vervoer van producten door de klant bij afhaalbestellingen is voor eigen rekening en risico van de klant. Bezorging door Nori and Rice gebeurt tot aan de deur en/of de afgesproken bezorglocatie. In het bijzonder in ziekenhuizen en dergelijke locaties wordt er geleverd tot aan de lobby of afdeling van de locatie, bezorging is uitdrukkelijk niet bij kamernummer mogelijk. Met betrekking tot allergieën kan Nori and Rice gebruik maken van soja, melk, noten, pinda’s, sesamzaad, tarwe, gluten etc. Nori and Rice is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit ongeacht of de allergie vooraf is aangegeven door de klant. Nori and Rice kan niet garanderen dat producten of ingrediënten ingekocht bij derde partijen geen sporen van producten bevatten waardoor de klant allergisch is of kan zijn.
6.5 Nori and Rice hanteert de volgende openingstijden:
- donderdag: 17:00 – 22:00
- vrijdag: 17:00 – 22:00
- zaterdag: 17:00 – 22:00
- zondag: 17:00 – 22:00
De klant kan op bovenstaande dagen tot 20:30 zijn bestelling plaatsen.

6.6 De klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Nori and Rice verkoopt ook leeftijdsgebonden artikelen, bijvoorbeeld alcoholhoudende dranken. Deze artikelen worden enkel geleverd aan personen die 18 jaar of ouder zijn.
6.7 Specifiek voor de sushi catering geldt dat de klant minimaal vier weken voorafgaand aan het gewenste tijdstip van catering dient de reserveren. In geval van annulering van een catering binnen vier weken, heeft Nori and Rice het recht om de reeds ingekochte c.q. reeds gebruikte producten en gemaakte (on)kosten in rekening te brengen.


Artikel 7. Webshop
7.1 In de webshop van Nori and Rice worden verschillende producten/artikelen aangeboden, zoals voedselproducten, servies en kleding. In de webshop worden ook leeftijdsgebonden artikelen aangeboden. De klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Deze artikelen worden enkel geleverd aan personen die 18 jaar of ouder zijn.
7.2 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Nori and Rice worden verstrekt in het kader van het aanbod, o.a. via de webshop van Nori and Rice, zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot (schade)vergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Producten kunnen enigszins afwijken van afbeeldingen in de webshop en/of social media, dientengevolge kan de klant hier geen rechten aan ontlenen.
7.3 Alle door Nori and Rice geleverde producten blijven eigendom van Nori and Rice tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Nori and Rice uit hoofde van enige met Nori and Rice gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
7.4 Nori and Rice staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaar en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover in alle redelijkheid van Nori and Rice kunnen worden verlangd.
7.5 Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen of door de leverancier en/of fabrikant van Nori and Rice is verstrekt.
7.6 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Nori and Rice schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat. Nori and Rice vergoedt in geval van terugzending het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten aan de klant. Retournering is niet mogelijk in geval van op maat gemaakte producten en/of voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (o.a. in geval producten snel bederven en/of verouderen).
7.7 Indien een product wordt teruggeroepen door een leverancier en/of fabrikant, stelt Nori and Rice de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Nori and Rice vergoedt in dat geval het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
7.8 Nori and Rice is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
7.9 De garantie geldt niet indien:
- de klant de geleverde producten heeft gebruikt / de verpakking/verzegeling heeft geopend;
- de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Nori and Rice en/of op de verpakking behandeld zijn;
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de producten;
- er naar redelijkheid sprake is van een of meerdere andere wettelijke en of dwingendrechtelijke gronden dan bovenstaande.
7.10 Nori and Rice zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Nori and Rice kenbaar heeft gemaakt. Nori and Rice is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of de mogelijke gevolgen hiervan waaronder maar niet uitsluitend gevolgen voor de levering.
7.11 Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
7.12 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.13 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
7.14 In geval van ontbinding conform artikel 7.12 van dit artikel zal Nori and Rice het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.15 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Nori and Rice zich inspannen om desgewenst een vervangend product beschikbaar te stellen.
7.16 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nori and Rice tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Nori and Rice bekend gemaakte derden, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
7.17 Levering van de producten door Nori and Rice gebeurt tot aan de deur en/of de afgesproken bezorglocatie.


Artikel 8. Workshops en andere (privé)evenementen
8.1 Sushi workshops vinden plaatst op vooraf vastgestelde datum. De klant kan zich via de website inschrijven voor de workshops. Voor workshops geldt een maximum aantal deelnemers van 18 personen.
8.2 Tickets voor workshops zijn overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Restitutie van reeds aangeschafte tickets voor workshops is niet mogelijk. Het is niet mogelijk om de tickets te verplaatsen naar een andere datum. Nori and Rice sluit het herroepingsrecht voor diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals workshops en andere evenementen e.d., uitdrukkelijk uit. De klant verklaart dat hij uitdrukkelijk afstand doet van het herroepingsrecht en de daarbij behorende bedenktermijn.
8.3 Sushi workshops zijn bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder. De klant verklaart 16 jaar of ouder te zijn. Nori and Rice kunnen speciale edities van de workshops voor minderjarigen verzorgen. Dit zal dan te allen tijde uitdrukkelijk bij de workshops worden vermeld.
8.3 Nori and Rice behoudt zich het recht voor om de inhoud, tijdstippen en locaties van workshops te allen tijde te wijzigen.
8.4 In geval van workshops/evenementen op locatie is de klant gehouden Nori and Rice toegang te verschaffen tot de locatie, het gebouw, de ruimte, het terrein etc waar de workshop/het evenement zal plaatsvinden en de daarbij benodigde (sanitaire en elektronische) voorzieningen en aansluitingen welke Nori and Rice nodig heeft voor het uitvoeren van de workshop. (De medewerkers van) Nori and Rice moeten in ieder geval in de gelegenheid zijn om naar het toilet te kunnen gaan, beschikken over stromend (kraan)water en elektriciteit. Daarnaast dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn. Indien Nori and Rice kosten moet maken voor het parkeren, worden deze doorberekend aan de klant.
8.5 Nori and Rice kan – op aanvraag – groepsevenementen, zoals teambuilding, bedrijfsuitjes, kerstsuitjes, babyshowers, verjaardag- of vrijgezellenfeesten organiseren. Nori and Rice heeft het recht een aanbetaling te verlangen voor aanvang van het evenement.
8.6 Wijzigingen in het aantal personen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van het evenement aan Noria and Rice worden doorgegeven.
8.7 Indien de klant evenementen wenst te annuleren, is Nori and Rice gerechtigd de volgende annuleringskosten bij de klant in rekening te brengen:
- tot 30 dagen voor aanvang van het evenement: 0%;
- binnen 30 dagen voor aanvang van het evenement: 25%;
- binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement: 50%;
- binnen 48 uur voor aanvang van het evenement: 100%;
In geval van annulering is de klant te allen tijde (annulerings)kosten van derde-partijen aan Nori and Rice te voldoen.


Artikel 9. Prijzen
9.1 Alle prijzen die Nori and Rice hanteert zijn in euro’s, inclusief btw voor consumenten en exclusief btw voor zakelijke klanten en exclusief overige kosten, zoals heffingen, reis- verpakkings- bezorg- en
verzendkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op het afhalen in het restaurant. De kosten voor bezorging worden bij een online bestelling via de website zichtbaar in de winkelwagen. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van een garderobe, wifi, sanitaire voorzieningen e.d. kan door Nori and Rice een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
9.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Nori and Rice niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.
9.3 Nori and Rice behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Nori and Rice zal tijdens de overeenkomst met de klant de prijzen van de aangeboden c.q. bestelde producten niet verhogen, behoudens prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling alsmede prijsverhogingen op de markt en/of veiling en de prijsverhoging in of buiten de Europese Unie.
9.4 In afwijking van het vorige lid kan Nori and Rice producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt, waar Nori and Rice geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
9.5 Cadeaubonnen kunnen in het restaurant of via de website van Nori and Rice worden gekocht. Cadeaubonnen zijn minimaal één jaar geldig, tenzij uitdrukkelijk anders op de bon is vermeld. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.


Artikel 10. Betaling en incasso
10.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Nori and Rice aangeboden betalingsmogelijkheden. Nori and Rice biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan:
- online betaling kan uitsluitend via IDEAL;
- bij bezorging met factuur kan de betaling contant gedaan worden of worden overgemaakt;
- in het restaurant kan er contant of met PIN betaald worden.
10.2 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende betaaltermijn is overeengekomen.
10.3 Nori and Rice behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste bank- en/of betalingsgegevens om de factuur te voldoen, alsmede de verantwoordelijkheid om de betaling te doen binnen de gestelde termijn.
10.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
10.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
10.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Nori and Rice zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
10.7 In geval van niet tijdige of onvolledige betaling, zal de klant eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
10.8 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
- 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
- 10% over de volgende € 2.500,-
- 5% over de volgende € 5.000,-
- 1% over de volgende € 190.000,-
- 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
10.9 De door de klant gedane betalingen worden door Nori and Rice ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
10.10 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de bestellingen c.q. producten ten behoeve van de gezamenlijke klanten worden geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.


Artikel 11. Betalingsonmacht
11.1 Nori and Rice is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
- in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
- (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
- door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
- onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
- anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.


Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1 Nori and Rice heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Nori and Rice kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
12.2 Nori and Rice is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
12.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nori and Rice op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Nori and Rice behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.


Artikel 13. Overmacht
13.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Nori and Rice niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Nori and Rice kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van de vennoten, werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals leveranciers van Nori and Rice, te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Nori and Rice gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Nori and Rice en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Nori and Rice. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nori and Rice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nori and Rice niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Nori and Rice is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of de mogelijke gevolgen hiervan waaronder maar niet uitsluitend gevolgen voor de levering. Onder overmacht wordt eveneens verstaan overmacht bij de leveranties van ingrediënten op de markt en/of de veiling, alsmede de beschikbaarheid bij leveranciers en (fruit)telers al dan niet door overheidsmaatregelen of uit (politieke) conflictgebieden.
13.3 In geval van overmacht zal Nori and Rice zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing. Nori and Rice behoudt het recht om een bestelling dan wel de levering van een bestelling op te schorten in geval van overmacht.
13.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Nori and Rice gedeeltelijk zijn nagekomen of zal kunnen nakomen, is Nori and Rice gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
13.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Nori and Rice, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Nori and Rice beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft.
14.2 Nori and Rice is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nori and Rice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Nori and Rice kan worden toegekend;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de brede zin van het woord en als bedoeld in dit artikel.
14.3 Aansprakelijkheid van Nori and Rice voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade, letselschade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4 Nori and Rice is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
- het niet nakomen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
- aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;
- gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
- het beschadigen of verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;
- het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier of andere derden;
- het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Nori and Rice door de klant;
- voedselvergiftiging/allergische reacties/ziekte na voeding, indien Nori and Rice de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de kwaliteitseisen en overige voorschriften in acht heeft genomen bij het bereiden van de producten;
- te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten;
- fouten en/of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
- beschadiging of verlies van goederen, die in het restaurant zijn meegebracht. De klant vrijwaart Nori and Rice tegen aanspraken van gasten ter zake;
- schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Nori and Rice en/of de klant;
- schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
- fouten en/of tekortkomingen door ingeschakelde derden.
14.5 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Nori and Rice te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt een verjaringstermijn van één jaar.
14.6 De klant zal Nori and Rice vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
14.7 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Nori and Rice en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
14.8 De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Nori and Rice en/of enige derde is en/of zal ontstaan als (in)direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels van Nori and Rice begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.


Artikel 15. Intellectueel eigendomsrechten
15.1 Nori and Rice behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Alle woord- en beeldmerken zijn eigendom van Nori and Rice en mogen niet geheel of deels worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nori and Rice.
15.2 De door Nori and Rice geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.3 De inhoud van de website van Nori and Rice waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom Nori and Rice of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Nori and Rice.
15.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Nori and Rice ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Nori and Rice, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
15.5 De rechten van intellectueel eigendom welke Nori and Rice in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch Nori and Rice jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.7 De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Nori and Rice en derden geleden schade volledig te vergoeden.


Artikel 16. Vertrouwelijkheid
16.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
16.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door é
én van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
16.3 De persoonsgegevens die de klant aan Nori and Rice verstrekt, zal Nori and Rice te allen tijde zorgvuldig bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van Nori and Rice, te raadplegen via www.noriandrice.com.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
17.2 Iedere partij heeft het recht zich te wenden tot de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nori and Rice is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen. Voor consumenten geldt dat de rechter in de woonplaats van de consument tevens bevoegd is tot geschillenbeslechting.
17.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

bottom of page